Eurosting Romania - Lider National in Solutii Anti-incendiu

Servicii de asistenta tehnica de specialitate si consultanta de specialitate

Servicii de asistenta tehnica de specialitate si consultanta de specialitate

Servicii de asistenta tehnica de specialitate si consultanta de specialitate

Servicii de asistenta tehnica de specialitate si consultanta de specialitate in vederea organizarii apararii impotriva incendiilor pentru unităţile Beneficiarului şi sediile Administraţiei Centrale, şi reprezentarea Beneficiarului în relaţiile cu autorităţile din domeniul Apărării împotriva incendiilor:

1. Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor conform prevederilor legale

1.1 Stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi a atribuţiilor acestora

1.2 Elaborarea actelor de autoritate (decizii, dispoziţii) prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor: 

 • dispoziţie privind modul de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
 • dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
 • dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
 • dispoziţie de numire a cadrului tehnic sau a persoanei de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • dispoziţie privind modul de gestionare al deşeurilor, reziduurilor şi ambalajelor combustibile, specifice activităţii beneficiarului;
 • dispoziţie privind reglementarea modului de asigurare a verificării, întreţinerii şi reparării mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;
 • instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţiile salariaţilor la locurile de muncă; − măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;

 

1.3 Întocmirea documentelor şi evidenţelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor:

 • Fişa obiectivului (model O.M.I. 1474/2006) Fişa obiectivului (model O.M.I. 1474/2006) ( o copie a acestei fise, pentru fiecare obiectiv in parte, va fi transmisa pe mail Directiei Securitate Bancara);
 • Raport anual de analiza a activitatii de aparare impotriva incendiilor; − Lista operatorilor economici/instituţiilor cu care beneficiarul are încheiate contracte de închiriere, antrepriză sau convenţie;
 • Lista cu substanţele periculoase clasificate conform legii (daca este cazul);
 • Planul de depozitare şi evacuare a mărfurilor periculoase (daca este cazul);
 • Registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu foc;
 • Registrul pentru evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului Beneficiarului
 • Graficele de întreţinere şi verificare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;
 • Note de constatare/ Procese verbale/ Check list-uri întocmite de Prestator in urma verificarilor efectuate in locatiile Beneficiarului;
 • Planuri de măsuri în urma activitatilor de control efectuate de institutiile statului abilitate in locatiile bancii;
 • Asigurarea formularelor tipizate (registre de evidenţă, permise de lucru cu foc, fise de instruire, etc.).
 • Elaborarea unei anexe cu atributii si responsabilitati in domeniul Apararii impotriva incendiilor, pentru contractele de prestari servicii incheiate de catre Beneficiar cu diversi terti, ce implica prezenta angajatilor tertilor pe teritoriul Beneficiarului.
 • Elaborarea tematicii orientative anuale pe categorii de personal
 • Elaborarea graficului anual de instruire a personalului
 • Elaborarea procedurilor de instruire pe categorii de instructaje
 • Efectuarea instructajului la locul de munca, periodic si general cat si completarea fişelor de instruire
 • Completarea fiselor de instruire a personalului nou incadrat pe baza datelor puse la dispozitie de catre Beneficiar si trimiterea acestora catre locatiile respective;
 • Testarea şi verificarea anuală a cunoştinţelor personalului instruit Exerciţii şi aplicaţii privind modul de alarmare si evacuare a personalului in cazul producerii unor situaţii de urgenţă (anual).
 • Elaborarea si afisarea „Instructiunilor de aparare impotriva incendiilor”; 
 • Identificarea pericolelor de incendiu si marcarea cu indicatoare de securitate, dupa anuntarea in scris a Beneficiarului
 • Elaborarea, afisarea si reactualizarea planşelor cu ”Organizarea apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă”
 • Marcarea si pozitionarea stingatoarelor in locatiile Beneficiarului 
 • Verifica periodica a respectarii pozitionarii mijloacelor tehnice de stingere conform marcajelor.
 • Verificarea periodică a modului de respectare a măsurilor generale şi specifice de prevenire a incendiilor în exploatarea şi întreţinerea spatiilor Beneficiarului şi instalaţiilor tehnice aferente 
 • Verificarea respectării măsurilor generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis, a reglementărilor privind fumatul, gestionării deşeurilor şi ambalajelor combustibile, şi utilizării si, dupa caz, a substanţelor periculoase
 • Verificarea respectării măsurilor generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare
 • Înlăturarea operativă a eventualelor nereguli sau surse potenţiale de aprindere. In cazul in care inlaturarea nu este posibila, Prestatorul va comunica in scris Beneficiarului constatarile si propunerile de solutionare;
 • Monitorizarea şi evaluarea nivelului dotării cu mijloace tehnice P.S.I. − Reglementarea modului de întreţinere, verificare, revizie şi reparare a instalaţiilor speciale de P.S.I.
 • Verificarea, intretinerea si revizia stingătoarelor de incendiu − Verificarea, intretinerea si revizia instalaţiilor de stingere cu hidranţi interiori şi exteriori de incendiu, a instalaţiilor de SPRINKLERE şi DRENCERE, acolo unde este cazul (instalatiile au fost realizate de catre Beneficiar). In cazul in care aceste instalatii apartin cladirii si sunt in responsabilitatea propietarului spatiului inchiriat de catre Beneficiar, Prestatorul va verifica la proprietarul/ adminsitratorul spatiului si va constata existenta documentelor privind verificarea, intretinerea si revizia sistemelor;


In vederea realizarii acestor verificari, se vor excuta următoarele operaţii:

5.1 Verificarea, intretinerea si revizia stingătoarelor de incendiu

 • Oferta de Service la stingătoarele de incendiu cuprinde următoarele operaţiuni: demontare, verificare, golire, curăţire, înlocuire agent de stingere, verificarea funcţionabilităţii la subansamble, schimbare membrane şi inele de etanşare, încărcare butelie cu CO2 (pentru stingătoarele cu pulbere şi CO2), presurizare cu azot, vopsire, montare, etichetare conform standardelor în vigoare, sigilare.
 • Operaţiunile de Service la stingătoarele de incendiu se vor desfăşura la sediul Beneficiarului prin folosirea echipamentelor de verificare/ testare a stingătoarelor de incendiu din dotare, respectând standardele si normele aplicabile în vigoare.

 

5.2 Verificarea, intretinerea si revizia instalaţiilor de stingere cu hidranţi interiori şi exteriori de incendiu:

5.2.1 Verificări şi întreţineri trimestriale la hidranţi interiori, robineţi şi vane pe reţea şi reţea de conducte care cuprind:

 • Integritatea şi etanşeitatea instalaţiei; 
 • Existenţa sigiliilor de fixare în poziţie normală de funcţionare; 
 • Funcţionarea robinetului principal, a robineţilor hidranţilor; 
 • Respectarea presiunii minime necesare (prin măsurători la racordul hidrantului); − Existenţa echipamentelor şi accesoriilor pentru intervenţie. 
 • Se vor executa operaţiuni de întreţinere privind etanşeitatea presetupelor, gresarea, eliminarea unor efecte de coroziune.


5..2.2 Revizia anuală – se va executa o revizie completă a întregii instalaţii cu înlocuirea elementelor de etanşare necorespunzătoare, curăţire şi protejare anticorozivă adecvată care cuprinde:

 • controlul etanşeităţii instalaţie de alimentare cu apă (conducte, îmbinări, armături, hidranţi interiori şi exteriori);
 • verificarea gradului de corodare sau depunere prin demontarea armăturilor de pe traseu şi controlarea capetelor conductelor;
 • verificarea modului de fixare a suporţilor conductelor şi a armăturilor şi a gradului de uzură al garniturilor aferente;
 • verificarea modului de funcţionare al armăturilor de închidere (uşurinţa de manevrare, gradul de închidere şi deschidere, starea garniturilor).


Armăturile se vor demonta şi se vor curăţa, iar pentru etanşeitate se folosesc garnituri noi. După revizie, se vor efectua probele la instalaţia de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori şi exteriori, astfel:

 • probe hidraulice de rezistenţă la presiunea de probă egală cu 1,5 x presiunea de regim; 
 • probe de etanşeitate a instalaţiei cu aer comprimat;
 • probe de funcţionare care constau în umplerea instalaţiei cu apă, asigurarea presiunii minime necesare funcţionării, verificarea lungimii jetului de apă la cel mai îndepărtat hidrant faţă de staţia de pompe.


Materiale ce se asigură de Prestator pentru verificări, întreţinere şi revizie din valoarea prestaţiei: 

 • Materiale de etanşare (garnituri, fir azbest, câlţi, klingherit etc.); 
 • Materiale pentru gresare, ungere (vaselină, ulei etc.); 
 • Materiale pentru înlăturarea efectelor de coroziune (grund, vopsea etc.); 
 • Material mărunt (electrozi, carbid, şuruburi, piuliţe, şaibe etc.).


Materiale ce se pot asigura de Prestator şi se achită de Beneficiar în afara valorii prestaţiei pe bază de documente:

 • Piese şi dispozitive ale instalaţiilor (distribuitoare, recipienţi, hidranţi, robineţi, vane, contactori, pompe, motopompe, compresoare, ACS -uri,sprinklere).
 • Ţevi din reţele de conducte ale instalaţiilor de stingere.


Condiţii de recepţie a lucrărilor:

Verificări ce se vor efectua înainte de începerea lucrărilor: 

 • Certificate de calitate pentru materialele folosite, care vor corespunde cu caracteristicile celor prevăzute in proiect sau in instrucţiunile de exploatare a instalaţiilor;
 • Agremente tehnice si buletine de omologare pentru produsele, utilajele si echipamentele utilizate

 

Verificări ce se vor efectua pe timpul lucrărilor: 

 • Dacă materialele, aparatele, utilajele, nu au suferit deteriorări in cursul depozitarii şi manipulării; − Executarea corecta a îmbinărilor dintre conducte, in funcţie de tehnologia de execuţie (sudura, lipire, mufare);


Probe şi încercări efectuate la instalaţii, după revizie: 

 • Probe hidraulice de rezistentă; − Probe de etanşeitate la conducte si armaturi; − Probe de funcţionare.


Documente ce se întocmesc pentru atestarea lucrărilor efectuate: 

 • Procese verbale de lucrări ascunse; 
 • Procese verbale de efectuare a încercărilor; 
 • Proces verbal de recepţie calitativă a lucrărilor; 
 • Procese verbale de verificare prin care se va aduce la cunoştinţa Beneficiarului necesitatea scoaterii din funcţiune (uz) in vederea reparării sau înlocuirii unor instalaţii sau elemente componente ale acestora cu grad avansat de uzură, ce nu mai prezintă siguranţă in exploatare.

In cazul in care reprezentantul firmei EUROSTING AAW INDUSTRY SRL nu se poate deplasa in unitatea unde are loc controlul, Prestatorul (persoana dedicata Beneficiarului) va acorda suport telefonic reprezentantului beneficiarului pe toata durata controlului. Raspunsul catre ISU aferent masurilor dispuse de ISU, in urma controlului va fi elaborat de catre Prestator impreuna cu Beneficiarul. Acesta va fi semnat de catre Beneficiar si transmis prin posta catre Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta.